บทบาทและหน้าที่

ฝ่ายวิจัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การติดตาม และควบคุมการดำเนินงานวิจัย ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการวิจัยและการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้
  1. ส่งเสริม และดำเนินการวิจัยด้านการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
  2. ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกสถาบันในการวิจัยด้านการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  4. ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการวิจัย การสร้างเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นข้อมูลและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

โครงการวิจัยร่วมมือกับนานาชาติ ได้แก่