จุฑามาส สรุปราษฎร์ , ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี, นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 190 กันยายน- ตุลาคม 2557, หน้า 47-50


ผลจากการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ลิสเรลแสดงให้เห็นว่าการอบรมเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล เป็นวิธีการที่ครูคาดว่าจะแก้ปัญหาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูได้ดีที่สุด เพราะการวัดผลประเมินผลถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานักเรียน และใช้วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย