ฝ่ายวิจัย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท์ 0 2392 4021 (ต่อ 2319) 
โทรสาร  0 2712 3603


รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ภายใน
นายประสงค์ เมธีพินิตกุล ผู้อำนวยการสาขาวิจัย 2302
นายวิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร ผู้ชำนาญ 2305
นางสาวจุฑามาส สรุปราษฎร์ ผู้ชำนาญ 2307
นางสาวน้ำทิพย์ พนมไทย นักวิชาการ 2304
นางสาวนันทวัน นันทวนิช ผู้ชำนาญ 2303
นางสุชาดา ปัทมวิภาต ผู้ชำนาญ 2303
นายเอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้ชำนาญ 2303
นางพัชรินทร์ อารมณ์สาวะ ผู้ชำนาญ 2303
นางสาวประวีณา ติระ ผู้ชำนาญ 2319
นางเกตุวดี จังวัฒนกุล ผู้ชำนาญ 2319
นางจันทนา ชื่นรุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 2306