โครงการ ICILS THAILAND

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมมือกับสมาคมนานาชาติที่ทำหน้าที่ประเมินผลด้านการศึกษา (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement : IEA) ดำเนินโครงการ International Computer and Information Literacy Study : ICILS เพื่อประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Literacy) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เอกสาร “รายงานผลการประเมิน ICILS 2013” และ “สรุปผลงานวิจัยด้านการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (International Computer and Information Literacy Study)” จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย คะแนนของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับนักเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ และผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็นของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ประสานงานไอซีที และผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมิน

https://drive.google.com/open?id=0B-0dBDlKDifuZE5IMWhKT0hoZk0   https://drive.google.com/open?id=0B-0dBDlKDifuQzVqRDNCRmVmajA