สสวท. ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน และขอเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นสื่อดิจิทัล Learning Object โดย สสวท. จะจัดส่งให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ภายในเดือนมิถุนายน 2559

ทั้งนี้ ผู้สนใจสื่อเสริมการเรียนรู้ สสวท. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สสวท. โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 3102 , 3106