รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสื่อดิจิทัล Learning Object วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วันที่ตอบแบบสอบถาม

1

ภัทราลักษณ์ จงเจริญ

1/2/2016

2

ธรรมปพน ชีวรุ่งเรืองสกุล

1/2/2016

3

ด.ช. ปยุต ทรัพยอาจิณ

1/2/2016

4

ด.ช.อรรธพร ศรประสิทธิ์

1/2/2016

5

กันตพงศ์  รักแต่งาม

1/2/2016

6

ชนิสรา คงวิวัฒนากุล

4/2/2016

7

เพชรรดา บุญวัฒน์

4/2/2016

8

ด.ช.ธีร์จุฑา อุมาลี

4/2/2016

9

ด.ช.กัญจน์นวิชย์ มั่นศักดิ์

4/2/2016

10

ด.ญ.พัทธนันท์. วิริยะวัฒนา

4/2/2016

11

ภัทรานิษฐ์  ปันวารี

4/2/2016

12

ด.ช.ปัญญรัช  ตั้งศรีพงศ์

4/2/2016

13

ภูถัทร เวทยะวิศิษฏ์

4/2/2016

14

ด.ช.ณัฐสิชณ์ เพ็ญกุล

4/2/2016

15

ดช.ตรรก  ลี้เฮง

4/2/2016

16

มุทิตา แซ่สุ

4/2/2016

17

ชณิศา บุญญะวรรณกุล

4/2/2016

18

เด็กชายภูมิพัฒน์ ตติยบัณฑิตสกุล

4/2/2016

19

ด.ญ.รมย์พิชญา ชินาพิสุทธิ์

4/2/2016

20

ลิยานา ศิริพัธนะ

4/2/2016

21

พงศธร ซาลวาลา

4/2/2016

22

ก้องภพ เติมวรคุณ

4/2/2016

23

วาฑิณี ศรีตะลา

4/2/2016

24

ด.ช. ณัฐภัทร อยู่สามารถ

4/2/2016

25

ดช. สิปปภาส เจริญกุล

4/2/2016

26

ด.ช.วิภู  กิจสำเร็จ

4/2/2016

27

ด.ช.อะฟันดี้ย์  หลำเบ็นสะ

4/2/2016

28

ณิชาพัชร์

4/2/2016

29

นริศรา  จินดากุล

4/2/2016

30

ธนภัทร์ ตรัยกรกช

4/2/2016

31

กฤติมา ศิรามาศ

4/2/2016

32

แทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย

4/2/2016

33

ธีร์ธวัชณ์ เกียรติวีรภัทร

4/2/2016

34

ดญ.พรนภัส งามภูพันธ์

4/2/2016

35

พิทูร คำปันติ๊บ

5/2/2016

36

พรภควรรณ. เลิศวณิชโรจน์

5/2/2016

37

เด็กชายปัณณวิชญ์   ตั้งกิจศิริโรจน์

5/2/2016

38

ด.ญ.กาญจนา เชิดชู

5/2/2016

39

ณัฏฐวรา เอียดสุวรรณ

6/2/2016

40

ด.ช.ศวัสกร เเซ่อึ้ง

7/2/2016

41

เด็กหญิงนุชรีย์ ชนะภัย

7/2/2016

42

ทักษกร ฤกษ์ปรารถนา

8/2/2016

43

เด็กหญิงภัทรสพร  นาคเสน

9/2/2016

44

ดช.คริษฐ์ สายอยู่

13/2/2016

45

เด็กหญิงรัทชริญ ฉายไธสง

15/2/2016

46

เด็กชายธนากร จันมา

15/2/2016

47

เด็กชายเชฏฐพฤนท์  เลี้ยงถนอม

15/2/2016

48

เด็กชายอนวัต สมานโสตร

15/2/2016

49

เด็กชายภาคภูมิ  เสียงใส

15/2/2016

50

เด็กหญิงวรวรรณ  ไชยมาศ

15/2/2016

51

เด็กหญิงวัลธิดา ลับแล

16/2/2016

52

ด.ญ.ธนพร ยันจะโป๊ะ

16/2/2016

53

ด.ญ.กำไร  ตั้งดำรง

16/2/2016

54

ด.ญ.นิตยา นุ่มเมืองปัก

16/2/2016

55

ด.ญ.น้ำทิพย์  ดอกกระทุ่ม

16/2/2016

56

เด็กหญิงปัณฑารีย์  โปร่งทอง

16/2/2016

57

นางสาวมริญญา พลตัง

16/2/2016

58

เด็กหญิงราชาวดี นิลปะกะ

16/2/2016

59

ด.ช. ศิวกร วังวล

16/2/2016

60

ด.ช.ธีรธร ใจอยู่

16/2/2016

61

เด็กหญิงปัทมา  กล่ำทอง

16/2/2016

62

ด.ญ.กัญญาวีร์ แสนบ้าน

16/2/2016

63

เด็กหญิงสีนวล  รื่นฤทัย

17/2/2016

64

เด็กหญิงแพรไหม  เรืองศรี

17/2/2016

65

นางสาวปิยะพร  สระศรีชล

17/2/2016

66

เด็กชายชลสิทธิ์ เสาร์โกมุด

18/2/2016

67

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ตะกรุดเก่า

18/2/2016

68

เด็กหญิงชฎาภร ตะกรุดเก่า

18/2/2016

69

เด็กหญิงจตุพร  ภูมิประมาณ

18/2/2016

70

ด.ญ.จิราภรณ์   แสนโบราณ

18/2/2016

71

นายอภิชาติ   ชำนาญ

18/2/2016

72

ด.ช.รัตนพล  ฉลาดล้ำ

18/2/2016

73

ด.ญ.ปิ่นธิดา   ภาพสิงห์

18/2/2016

74

น.ส.สุดารัตน์  แดนนาสาร

18/2/2016

75

เด็กชายพัชรพล กมลรัตน์

18/2/2016

76

เด็กชายพงศกร กมลรัตน์

18/2/2016

77

เด็กหญิงศิรินภา กบิลสิน

18/2/2016

78

เด็กหญิงจิรวรรณ วงคำจันทร์

18/2/2016

79

เด็กชายฐิติพงษ์ แก้วเกตุศรี

18/2/2016

80

เด็กหญิงเอื้อมพร อินทยุง

18/2/2016

81

เพ็ญพิชชา ชิณวงศ์

18/2/2016

82

เด็กหญิง ต่วย  -

19/2/2016

83

 ด.ญ.สุทธิดา พรมภักดี

19/2/2016

84

ด.ช.พัทธดนย์ เชื้อนิตย์

19/2/2016

85

ด.ญ.น้ำฝน ศรีบุญ

19/2/2016

86

ด.ญ. สุธิตา สุขใจ

19/2/2016

87

ด.ญ ณัฐกานณ์  จันทัง

19/2/2016

88

ด.ญ. ดุสิตา       แซ่คู่

19/2/2016

89

ด.ญ. ผกามาศ   จิตรโภชน์

19/2/2016

90

เด็กหญิงปางวลี สีวะจูม

19/2/2016

91

ดญ.ชยาพา เนรัญชร

19/2/2016

92

เด็กหญิงชมชนก สุพรรณกลาง

19/2/2016

93

มาริสา จันทร์ทา

19/2/2016

94

เฟื่องฟ้า นุชสูงเนิน

19/2/2016

95

ด.ช.ภูธิพัฒน์  กาดีวงค์

19/2/2016

96

เด็กชายธนวัฒน์ ใจดี

19/2/2016

97

ด.ช.ณัฐวุฒน์  น้อยพรม

19/2/2016

98

ด.ช.ไพฑูรย์  เอี่ยมประพันธ์

19/2/2016

99

ด.ญ.พุทธิดา  แก้วสุวสิงห์

19/2/2016

100

ลลิตพรรณ ใจรักษ์

19/2/2016

101

ดญ.ภิญญดา  ไสยสมบัติ

19/2/2016

102

ด.ช ทวีศักดิ์  ชายเขา

19/2/2016

103

ด.ช.กฤติน   กิตติศุภรพงศ์

19/2/2016

104

ด.ช.ราชศักดิ์  นาคขำ

19/2/2016

105

นายอาร์ม เพชรมดัน

19/2/2016

106

เด็กหญิงณัฎฐา  หมวดปั้น

19/2/2016

107

ด.ช.นรากร วัฒนยา

19/2/2016

108

นายพรประสิทธิ์  วิลาวัลย์

21/2/2016

109

นางสาวธิตินันท์  อัศวพิศาลบูลย์

21/2/2016

110

อัคร สุธีวีระขจร

22/2/2016

111

เด็กหญิงณัฐธิดา    ต๊ะวงค์

23/2/2016

112

นายธนะชัย  บุญใหญ่

23/2/2016

113

ใหม่ ศรีทอง

23/2/2016

114

เด็กหญิงพิชญา  พันธ์ุสนชัย

23/2/2016

115

เด็กหญิงปิยกานต์  บุญเจริญ

23/2/2016

116

เด็กหญิงกนกชล มูลสวัสดิ์

23/2/2016

117

นางสาวกัญญารัตน์ กุซั่ว

23/2/2016

118

นางสาวณัชนันท์ จุลคล้ำ

23/2/2016

119

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วสว่าง

23/2/2016

120

เด็กหญิงนิชธาวัล บุญจันทร์

23/2/2016

121

มนัส พงษ์สรรพัง

23/2/2016

122

กมลชนก สูญราช

23/2/2016

123

นายจิรวัฒน์  จิตรมั่น

23/2/2016

124

นาย.ทัศกรณ์  สิงนวน

23/2/2016

125

ด.ญ.พจมาน  เจริญดง

23/2/2016

126

เด็กหญิงประวีณา  ยอดแสง

23/2/2016

127

เด็กหญิงมล  กร

23/2/2016

128

เด็กหญิงสุพรรณี   สายสี

23/2/2016

129

เด็กหญิงหทัยกานต์  จินเจือ

24/2/2016

130

ด.ช.พศิน แก้วมา

24/2/2016

131

ด.ช.อำนาจ  ทาหว่างกัน

24/2/2016

132

เด็กหญิง อนุสรา กลั่นตา

24/2/2016

133

เด็กหญิงสุรีรัตน์   จันดา

24/2/2016

134

เด็กหญิงวนิชา  แสวงรัมย์

24/2/2016

135

เด็กหญิงระพีภรณ์  จะนี

24/2/2016

136

ด.ญ.จริยาภรณ์  โปร่งสันเทียะ

24/2/2016

137

ชิณวัตร   ทองสะอาด

24/2/2016

138

เด็กหญิงสิราวรรณ  บัวผัน

24/2/2016

139

เด็กหญิงสุพรรณี สืบศักดิ์

24/2/2016

140

ด.ญ.ตรีเนตร ขำหลักร้อย

24/2/2016

141

อังกูร แก้ววันนา

24/2/2016

142

ด.ช.อมตะ ประหูสี

24/2/2016

143

ด.ญ ชลธิชา  พงศาจารย์

25/2/2016

144

เด็กหญิง เปรมสินี วัฒนะ

25/2/2016

145

เด็กหญิงฬุริยา โรจนนิติ

25/2/2016

146

นายธาราดล  ปานฤทธิ์

25/2/2016

147

นายพรเทพ  ไชยราช

25/2/2016

148

ด.ช. บพิตร  แจ่มศรี

25/2/2016

149

ด.ญ. มิรันตรี ขันทอง

25/2/2016

150

พิมพ์ประภา  สำเนียงล้ำ

25/2/2016

151

โสภิดา บุญยินดี

25/2/2016

152

ด.ญ.ปภาพินทร์   นาควิสูตร

25/2/2016

153

เด็กหญิงรัตตินันท์  ทานะศรี

25/2/2016

154

ด.ญ.ราชินาทร สุอินต๊ะ

26/2/2016

155

ด.ญ.ปณิตา เชื้อเมืองพาน

26/2/2016

156

วนิดา แก้วสระแสน

26/2/2016

157

กุลธิดา สุรินตัน

26/2/2016

158

ด.ช.ธนเทวินทร์  วนารักษ์

26/2/2016

159

นายธนวัฒน์   จวนตรง

26/2/2016

160

สุดารัตน์   นาคกรี

26/2/2016

161

เด็กหญิงปิย์วรา  ด่านวิริยะกุล

27/2/2016

162

เด็กหญิงธนัชพร ด่านวิริยะกุล

27/2/2016

163

เด็กหญิงสุจิพร  งานสำเร็จ

27/2/2016

164

เด็กหญิงชนิสรา  ขวัญเดิน

27/2/2016

165

ชนะภา กรรขำ

29/2/2016

166

ด.ญ.ปิยวรรณ คงเเพ

29/2/2016

167

เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์     แสนทวี

29/2/2016

168

วรนาฏ ธิชูโต

29/2/2016

169

ด.ช พงษ์นรินทร์ มาลาวิลาศ

29/2/2016

170

ด.ญ. ศิริณัฏฐา  ปัญญา

29/2/2016

171

พลอยชมพู พรหมดีเทพ

29/2/2016

172

ด.ช.ธัญญ์ธารี วัฒนรังสรรค์

29/2/2016

173

ด.ญ.ณิชากร  เมืองชุม

29/2/2016

174

ด.ช.ไตรฉัตร อินทุภุติ

29/2/2016

175

ด.ญ.มนัสชนก ขันทะ

29/2/2016

176

ด.ช.ดนุพล  คำดวงดาว

29/2/2016

177

ด.ญ. ณิชารีย์  วิชัย

29/2/2016

178

ด.ช.นิธิกร  ปุดราช

29/2/2016

179

ด.ญ.ฐานิสร์ ทีปต์จิร

29/2/2016

180

ด.ญ.ชนากานต์ สุโขทัย

29/2/2016

181

ด.ญ.กนกพร  กาไว

29/2/2016

182

ด.ญ.ณัฐธิดา   สุริโยดร

29/2/2016

183

ด.ช.ปภังกร กลิ่นดาว

29/2/2016

184

ด.ญ.ภัคจิรา กันธิยะ

29/2/2016

185

เด็กชายสุทธิภัทร  ธงลังกา

29/2/2016

186

เด็กหญิงสุพรรษา  คำถา

29/2/2016

187

เด็กหญิงรสธร   พุ่มกาหลง

29/2/2016

188

สาธิดา     จิตแจ่มแจ้ง

29/2/2016

189

เด็กหญิงกุลจิรา   ไทยเจริญ

29/2/2016

190

ด.ช.ธีรเดช แก้วจีน

1/3/2016

191

เด็กหญิงพิไลวรรณ  เรืองฤทธิ์

1/3/2016

192

ด.ช.ณัฐพล สอิ้งทอง

1/3/2016

193

ด.ช.พีรพัฒน์ แก้วจินดา

1/3/2016

194

ด.ญ.กมลชนก  ศรีพอ

1/3/2016

195

ด.ช. สิทธินนท์ ขอนพิกุล

1/3/2016

196

ด.ญ. มลฤดี วงค์กาศ

1/3/2016

197

ด.ญ.นพรัตน์  หลงฤทธิ์

1/3/2016

198

ด.ช.สุธิยา   ใจหวาน

1/3/2016

199

ด.ญ.  รามนรี  เสาวะระ

1/3/2016

200

ด.ญ. เอวลีน  ใจกล้า

1/3/2016

201

ด.ญสิริกัญญา   ใจศิล

1/3/2016

202

เด็กหญิง จิดาภา  พื้นอภัย

1/3/2016

203

วรวิชญ์ ประมาณ

1/3/2016

204

ด.ญ.ศิริรัตน์  ใจเอิบ

1/3/2016

205

เด็กชาย พันธ์ธวัช    สุธรรม

1/3/2016

206

ด.ญ.จันธิมา สุขสาด

1/3/2016

207

ด.ช. บุญศักดิ์    บุญประกอบ

1/3/2016

208

ด.ช.ศักดิธัช   ไทยเก่ง

1/3/2016

209

ด.ญ.ญาณินท์  คำแปง

1/3/2016

210

อัทธวุฒิ     หนองระมาต

1/3/2016

211

ด.ช.จักรภัทร      กาศมณี

1/3/2016

212

ด.ญ. อัจฉรา  ปะระมะ

1/3/2016

213

เด็กหญิง กรพินธ์    คลี่ใบ

1/3/2016

214

วิทวัส     ถิ่นอ่วน

1/3/2016

215

ด.ญ.ธราทิพย์  จินะพรหม

1/3/2016

216

ด.ช.ภานุพงษ์  สร้อยศักดิ์

1/3/2016

217

ด.ญ.กษมา  สายทอง

1/3/2016

218

ด.ญ. ผกามาศ  คำเขิน

1/3/2016

219

ด.ช.จุฑาภัทร     กาศมณี

1/3/2016

220

ด.ญ.สุรีรัตน์ ไชยแสง

1/3/2016

221

เด็กหญิง สุนิสา ศิริหลวง

2/3/2016

222

ด.ญ. ณัฐณิชา  เงินบำรุง

2/3/2016

223

เด็กหญิงปวันรัตน์  มั่นคง

2/3/2016

224

เด็กชายเอ๋อต๊ะ  หม่อโป๊ะกู่

2/3/2016

225

เด็กหญิงรัศมี  โอภาสเกษม

2/3/2016

226

นางสาว จันทัปปภา ศรทอง

3/3/2016

227

จันทราทิพย์ จันชุลี

3/3/2016

228

ดวงพร อินทรเสน

3/3/2016

229

ด.ช  ปุรเชษฐ์ มงคล

3/3/2016

230

ธรรมนูญ  สืบวงศ์

3/3/2016

231

ศักดา ชูรัตน์

3/3/2016

232

นางสาวธิดา  พวงใบดี

3/3/2016

233

ด.ญ.นันทพร แก้วมหา

3/3/2016

234

ด.ช.กิตติพัฒน์ กงสำโรง

3/3/2016

235

ด.ญอพิรา    ศีรทาชาลี

4/3/2016

236

เด็กหญิงกัลยาณี  เลี๊ยบฮวด

4/3/2016

237

เด็กหญิงสุดารัตน์  สุการี

4/3/2016

238

เด็กชายธนวัติ  วิเลปะนะ

4/3/2016

239

เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์  นรดี

4/3/2016

240

เด็กชายศิรินทร์  สัตบุตร

4/3/2016

241

เด็กชายธนภัทร  เสือเงิน

4/3/2016

242

เด็กหญิงเวธนี  สุระ

4/3/2016

243

เด็กชายบัณฑิต  ดาวลอย

4/3/2016

244

เด็กชายวัตธนสิน  บินชัย

4/3/2016

245

เด็กชายนนท์ธีร  โครตสุมาตย์

4/3/2016

246

เด็กหญิงเนตรประพัสษร  พรมกล่ำ

4/3/2016

247

เด็กชายภาณุวัฒน์  สุดชม

4/3/2016

248

เด็กหญิงสุชาวดี  รุนจี

4/3/2016

249

เด็กชายอานนท์  สมัครเขตกิจ

4/3/2016

250

นายอนุพงษ์  พรประพัฒน์

7/3/2016

251

เด็กหญิงภูไท    บุญยัง

7/3/2016

252

เด็กหญิงอารียา  ผุยพัฒน์

7/3/2016

253

เด็กชายชัยวัฒน์  สีงาม

7/3/2016

254

เด็กชายอวิรุทธิ์  เพ็ญเนตร

7/3/2016

255

เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนธรสิน

7/3/2016

256

นฤพงค์ ดวงไสว

7/3/2016

257

เด็กหญิงสุทธิดา มุมทอง

7/3/2016

258

น้ำฝน วงค์ใหญ่

7/3/2016

259

พีรภัทร์  ศรีอาลัย

7/3/2016

260

ชลลดา สิทธิมาตย์

7/3/2016

261

เด็กชายเดชาพล  ไพฑูรย์

8/3/2016

262

รัตนา  บาราเฮง

8/3/2016

263

ฮุสนา  ยามา

8/3/2016

264

เด็กหญิงพัฒรวรรณ  วงศ์ไฝ

8/3/2016

265

เด็กชาย ธนภัทร ฟูเต็ป

8/3/2016

266

เด็กหญิงปภาวดี  ม่วงทอง

9/3/2016

267

ด.ญ.เสาวลักษณ์  หมอยาดี

9/3/2016

268

ด.ช.ธนกฤต ศรประสิทธิ์

10/3/2016

269

เจนจิรา  ภูนาถา

10/3/2016

270

นางสาวกาญจนา  แซ่ว่าง

11/3/2016

271

ด.ญ.กนกวรรณ เงาฉาย

15/3/2016

272

ปริยฉัตร บางแก้ว

15/3/2016

273

เด็กหญิง ปาณิสรา ธนะประสพ

15/3/2016

274

นางสาวจิรนันท์ บงดี

16/3/2016

275

เด็กหญิงนภาพร อินใจ

16/3/2016

276

นางสาว พันทิลา มากหลาย

17/3/2016

277

ด.ญ.ชิดชนก ทิพย์ประเสริฐ

17/3/2016

278

ด.ช.วสวัตติ์ เปรมปรีจิรภาคย์

17/3/2016

279

ด.ช.กฤตนพ สุขไชยะ

18/3/2016

280

เด็กชายศักดิ์สิทธิชน  ชุมเพ็ชร

18/3/2016

281

ด.ช.อัชฌาพงษ์  ธนานิรันดร์กุล

18/3/2016

282

นรินทิพย์ สมร

19/3/2016

283

พงศทร การร้อย

19/3/2016

284

ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์

19/3/2016

285

ดช พิสิษฐ์ สมใจ

21/3/2016

286

ด.ญ.ดานิสา ทองสุก

22/3/2016

287

อมิตา  ใสสะอาด

24/3/2016

288

กานต์  อ้นอุ่น

25/3/2016

289

เด็กหญิงอโรชา  ลิมปาภินันท์

27/3/2016

290

เด็กหญิงสุวันนา  ตันหยง

29/3/2016

291

ธมลวรรณ บุญเจือ

30/3/2016

292

เบญญาพร บุญเจือ

30/3/2016

293

กันทนา  น้อยชาตรี

30/3/2016

294

สุรัชดาภา วงษ์เที่ยงธรรม

30/3/2016

295

ณภศร ขวัญสุด

30/3/2016

296

กฤษฏิ์   ทวีศักดิ์

30/3/2016

297

ด.ช.ภูดิศ  เจษฎาธรรมสถิต

30/3/2016

298

ด.ช. กัญจน์ธนัช    เตชะวิบูลย์ศักดิ์

31/3/2016

299

เด็กหญิงเปรมกมล   รัฐอินทร์

31/3/2016สสวท. จะจัดส่งให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ภายในเดือนมิถุนายน 2559