รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสื่อดิจิทัล Learning Object วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับครู

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วันที่ตอบแบบสอบถาม

1

สุมิตรี   มูสิกพันธุ์

1/2/2016

2

นายประยู บัวนาค

1/2/2016

3

นายอนุสรณ์   แสงดี

4/2/2016

4

อุมาวรรณ  แสงสนิท

4/2/2016

5

วันชัย เตชะมณีสถิตย์

4/2/2016

6

ณัฐวุฒิ มณีขัติย์

4/2/2016

7

สุดารัตน์ มณีขัติย์

4/2/2016

8

นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ

4/2/2016

9

จุฑารัตน์ ใจกล้า

4/2/2016

10

นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษ

4/2/2016

11

นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

4/2/2016

12

บำเพ็ญ ใช้บางยาง

4/2/2016

13

บุญเลิศ ดังใจปอง

4/2/2016

14

วิมาตา  ตัณนิติศุภวงษ์

4/2/2016

15

นางสาวกัญญารัตน์ จงใจงาม

4/2/2016

16

นา่ยอดิศักดิ์  มหาวรรณ

4/2/2016

17

กุลธิดา   สง่ากลาง

4/2/2016

18

นางอำพร  กิ่งแก้ว

4/2/2016

19

ทวิษญาณ์ ชมภูพวง

4/2/2016

20

โนเรียน่า มาหามัด

4/2/2016

21

นส.หิรัฐติมาภรณ์  ขุมทอง

4/2/2016

22

พัขรสุดา  อ่างมณี

4/2/2016

23

ภาณุมาส ทองวารี

5/2/2016

24

ธัญญารัตน์   ศรชนะ

5/2/2016

25

นางวรรณพร  ทสะสังคินทร์

11/2/2016

26

นันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์

11/2/2016

27

ปฏิมา อัมพะเศวต

11/2/2016

28

นางสาวปราณี  แก้วมา

12/2/2016

29

สมนึก จงอร่ามเรือง

15/2/2016

30

นางศิริรัตน์   คำแก้ว

15/2/2016

31

พิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด

15/2/2016

32

นายธีรศักดิ์ ทองดีบุตร

16/2/2016

33

นายบุญชวน   ไชยโวหาร

16/2/2016

34

นายศราวุฒิ  แก้วกุลศรี

16/2/2016

35

นางสาววินิจ  ตระกูลวงค์

16/2/2016

36

นางสาวกนกวรรณ บูรณะ

16/2/2016

37

นางอุดมพร  บูรณกูล

16/2/2016

38

นางมธุรส  รัตนะ

16/2/2016

39

นายสุพจน์ จันทร์เถร

16/2/2016

40

ศักดิ์ชาย ขวัญสิน

16/2/2016

41

นางสาวอนันตญา  คำลือ

16/2/2016

42

นางพวงแก้ว  พุทธชาติ

16/2/2016

43

นายสิทธิชัย  สิทธิวงศ์

16/2/2016

44

นางประนอม จำลอง

17/2/2016

45

วิมลพันธ์  สามเกษร

17/2/2016

46

นายสมัคร   พงษ์พุฒ

17/2/2016

47

นางสาวสกาวเดือน  อินสุวรรณ์

17/2/2016

48

นางกุหลาบ  กะมะโน

17/2/2016

49

สมหวัง  ทำจิตรเหมาะ

17/2/2016

50

นางสาววรรณา สมิงรำ

18/2/2016

51

นายวีระชัย  อินทร์แปลง

18/2/2016

52

นางเรณู  พลบุญ

18/2/2016

53

นทกาญจน์  บุญเหลือ

18/2/2016

54

นางสาวเพ็ญแข  สืบค้า

18/2/2016

55

นางสาวเบญจวรรณ สังข์เดช

18/2/2016

56

นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์

18/2/2016

57

สำเริง หาญเสมอ

18/2/2016

58

นางสาวชนกพร  เทียนสิงห์ชัย

18/2/2016

59

นายอานนท์  ชินชัย

18/2/2016

60

นางสาวจารุวรรณ  เตรียมแรง

18/2/2016

61

นางสาวเยาวภา   เพ็ชรรัตน์

18/2/2016

62

ว่าที่ร.ต.อับดุลเลาะ  ซิแต

18/2/2016

63

นายธีระวัฒน์   วิละปิง

18/2/2016

64

ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์  อุดจันทร์

19/2/2016

65

นันทวัน เทอดไทย

19/2/2016

66

นายประเชิญ  ท่วงที

19/2/2016

67

นางสาวเบญญาภา  ตนกลาย

19/2/2016

68

นฤมล โยธาดี

19/2/2016

69

นางไมมูเน๊าะ  สนิ

19/2/2016

70

นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์

19/2/2016

71

คณิตา ซากัน

19/2/2016

72

บรรจง นาทองบ่อ

19/2/2016

73

นางสาววิลาสินี เมืองแมะ

19/2/2016

74

นางขวัญตา คำทา

19/2/2016

75

อำนวยพร  ลีสี

19/2/2016

76

นายภัทรพล  บุญอาจ

19/2/2016

77

นางราตรี  เรืองทอง 

19/2/2016

78

นางกนกวรรณ  ชมพู

19/2/2016

79

นายพิสิฐ  พวงศรี

19/2/2016

80

นายพงศธร พาเบ้า

19/2/2016

81

นางสาวพรสวรรค์  โลจันตี

20/2/2016

82

นายภานุพงษ์ วิยะบุญ

21/2/2016

83

นางสาวภรณ์พรรณ  ขานคุปต์

21/2/2016

84

นางรัชนก    อวรรณา

21/2/2016

85

ธณัฏฐา  ชูลิกร

22/2/2016

86

นายเจษรินทร์ สร้อยพูล

23/2/2016

87

นายสัญญา  วันดี

23/2/2016

88

นางสาวณัฐฐาลิยา  ภูวพิทยานนท์

23/2/2016

89

ประไพวรรณ  โชติจำรัส

23/2/2016

90

นางชญานิษฐ์  พุกเถื่อน

23/2/2016

91

นางสาวปรียรัตน์ สงคราม

23/2/2016

92

นางโฉมยง  คนงาม

23/2/2016

93

นายลำใจ     บัวชุม

23/2/2016

94

อนุรักษ์ บุญศรีทุม

23/2/2016

95

นางสาวชูใจ  ศิริทิพย์

23/2/2016

96

นางบุศรา ปัญญาดี

23/2/2016

97

นางนิตยา  ลมพัฒนา

23/2/2016

98

นางสาวธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์

24/2/2016

99

นางวรวรรณ  ชะโลธาร

24/2/2016

100

นางสาวจิรฐา  ย่องเหล่ายูง

24/2/2016

101

นายสงัด  เลาซาง

24/2/2016

102

นางบัวเรียน  แก้วแกมเกษ

24/2/2016

103

นางบุษบา  ทองมั่นคง

24/2/2016

104

นายสมพงษ์  เนียมประพันธ์

24/2/2016

105

นางนวลศิริ  เพียรภายลุน

24/2/2016

106

นางวิไลวรรณ  บุญเรือง

24/2/2016

107

นายอดิสรณ์    ฉั่วตระกูล

24/2/2016

108

นายสุรินทร์  พฤกษวานิช

24/2/2016

109

นางพรพิมล   โกสันเทียะ

24/2/2016

110

นายอุทัย  สกุลพิมล

24/2/2016

111

ชัยยงค์  สัมมเสถียร

24/2/2016

112

นางสาวจรัญญา    ด้วงห้อย

24/2/2016

113

นางสาวสายชล เรียงสันเทียะ

24/2/2016

114

นางสาววัลภา  หวังสวัสดิ์

24/2/2016

115

สรกมล  เริงศิริ

24/2/2016

116

นางวันเพ็ญ  นนทะชัย

24/2/2016

117

บงกชกาล ก้างออนตา

24/2/2016

118

นางสาวนิศารัตน์  ยมดำ

25/2/2016

119

นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย

25/2/2016

120

นางสาวทิพวรรณ  สาทุ่ง

25/2/2016

121

นางสุนทรี  ผาทอง

25/2/2016

122

นางกรรณิการ์  ป้องกัน

25/2/2016

123

สุภัคสินี บุตดีวงศ์

25/2/2016

124

นางนงลักษณ์  เอื้อประเสริฐ

25/2/2016

125

นายทวี  วงค์พุฒ

25/2/2016

126

นางสาวกุสุมา  ลีกา

25/2/2016

127

วรัญญาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง

25/2/2016

128

นางสาวสมคิด  มุสิกะโรจน์

25/2/2016

129

นางสาวเบญญานันท์  ผันพลี

25/2/2016

130

นางพเยาว์   ด้วงทอง

25/2/2016

131

พรรวภัส   พรหมเมือง

25/2/2016

132

นายเอกนรินทร์  พรมแปง

25/2/2016

133

พงค์สุเรียน  เขื่อนแก้ว

25/2/2016

134

นางสาวจิรภา  มะลิเผือก

26/2/2016

135

นางอัมรา ทุนมาก

26/2/2016

136

กรรณิกา  ผาสุข

26/2/2016

137

นางจันทร์ทิพย์  วรไตรจริยา

26/2/2016

138

นายพนัชกร  อ่อนนวล

26/2/2016

139

นางสาววรรณา  สิทธิเดช

26/2/2016

140

น.ส.กันต์ฤทัย ศิลารักษ์

26/2/2016

141

ชุลีพร  วิชญธรกุล

26/2/2016

142

น.ส.สุภิญญา สุพรรณการ

26/2/2016

143

นายณรงค์ฤทธิ์ สมนึก

26/2/2016

144

ศศิธร โมลา

27/2/2016

145

นางประเทือง  โกศัยพัฒน์

27/2/2016

146

อุไรวรรณ   คำหา

28/2/2016

147

พัชรียา   ดาโอะ

29/2/2016

148

สุภิดา เที่ยงจันทร์

29/2/2016

149

นางสาวโชติกา  ชนะชัย

29/2/2016

150

นางสาว วัลลภา  แปงทอน

29/2/2016

151

นางณัฐชรัตน์  แก้วก่า

29/2/2016

152

สุกัน แสนลี

1/3/2016

153

นายวิสันต์  พยุงวงษ์

1/3/2016

154

นางสาวจิรนันท์  ผายดี

1/3/2016

155

นางเกษร   ปัญญาพงษ์เมธ

1/3/2016

156

นางสาวปวีณา  ช่างแท้

1/3/2016

157

นางสาวอภิญญา มะธุผา

1/3/2016

158

นายทรงฤทธิ์  ศรีอักเศษ

1/3/2016

159

นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี

1/3/2016

160

ปราโมท เรณุมาร

1/3/2016

161

นายประไพ  ใจสว่าง

2/3/2016

162

อภิญญา  ยอดเชียงคำ

2/3/2016

163

ปัทมาพร  นกพึ่ง

2/3/2016

164

นางฉันทนา  โลกคำลือ

2/3/2016

165

นางสาวจารุณี  วันทาแก้ว

2/3/2016

166

นางสาวประเทือง  อ้นสิงห์มา

2/3/2016

167

นางสาวพัชรี  ทิพย์สันเทียะ

2/3/2016

168

นางฐิติมา   กาลวิบูลย์

2/3/2016

169

นายนิติวัฒน์  กาลวิบูลย์

2/3/2016

170

นางวรัทยา   ดุลย์มา

2/3/2016

171

นางสาวรัชนีกร  อินทฉิม

2/3/2016

172

นางสุภาพร  สง่าทอง

3/3/2016

173

นายบุญธรรม   ทุราช

3/3/2016

174

นงค์คราญ  มานะกิจ

3/3/2016

175

น.ส.เสมอใจ บุญศิริ

3/3/2016

176

นางประภัสสร  เมืองมูล

3/3/2016

177

นางสุรีย์  ศรีสุวรรณ์

3/3/2016

178

นางอรวรรณ พริ้งเพราะ

3/3/2016

179

นางเนาวรัตน์  สำเภา

3/3/2016

180

นายดำเนิน   พิลาภ

4/3/2016

181

นายปัญญา  พรหมศักดิ์

4/3/2016

182

นายเจษฎา ผลภาค

4/3/2016

183

นางสาวมรรจณา    สามิตร

5/3/2016

184

สันติ  จ้ำแพงจันทร์

5/3/2016

185

นายขรรณ์ชัย เวชพร

6/3/2016

186

นางกัญญารัตน์  รักแม่

7/3/2016

187

นางบุญเรืองศิลป์  ชาวดอน

7/3/2016

188

นางหนูเพียร  ตันหง่าย

7/3/2016

189

นายพรชัย  สุขขา

7/3/2016

190

นางสาวเปมิกา ธนวนกุล

7/3/2016

191

นางอจฉรา  นาคเสน

7/3/2016

192

นายวรวุฒิ  มุลทา

7/3/2016

193

นางสาวกัญญารัตน์ เครือวัลย์

7/3/2016

194

ครูไพรวรรณ  จันทร์หอม

8/3/2016

195

นายประทีป  ทิสา

8/3/2016

196

นางสาวนงลักษณ์  ปวงจันทร์หอม

8/3/2016

197

วนิดา   พรมฝาย

8/3/2016

198

นัยนา  ต๊ะน้อย

8/3/2016

199

นายไพโรจน์  เรื่องลือ

8/3/2016

200

นางทัศวรรณ  วงศ์ใหญ่ 

9/3/2016

201

ก้องฟ้า  เมฆอากาศ

9/3/2016

202

นางสาวสายใจ ทีระฆัง

10/3/2016

203

สุภาภรณ์  จันทร์สุข

10/3/2016

204

นางสาวอภัชนันท์  พากเพียร

11/3/2016

205

นางสาวณัฏฐนันท์  เพ็งพิศ

11/3/2016

206

ว่าที่ร้อยตรีเสมา  อยู่นุช

13/3/2016

207

นายสนธยา  รื่นภาคเพ็ชร

14/3/2016

208

สิรยา วงษ์กล้าหาญ

14/3/2016

209

วรรษมน อานามวงษ์

15/3/2016

210

นางธัญญธร  สมเนตร

15/3/2016

211

นางสาวฐิติวรรณ  เรียนเวช

16/3/2016

212

นางเนตรนภา บุญศิริ

17/3/2016

213

ปริศนา อินทรชิต

17/3/2016

214

นางสาวธนาภรณ์  มานุสนธิ์

17/3/2016

215

นุชจรี คงโพธิ์น้อย

18/3/2016

216

ทับทิมภรณ์  ผดุงเวียง

19/3/2016

217

นายประคอง ทองขาว

20/3/2016

218

อุบล เครือคำอ้าย

21/3/2016

219

นางสาวปทิตตา  เพ็งเที่ยง

21/3/2016

220

วิลัยรัตน์ เกิดผล

22/3/2016

221

นางสาวสรวงสุดา  ช่วยทอง

22/3/2016

222

กิติยาภรณ์ ไทยกัน

23/3/2016

223

อภิรตี ประดู่

25/3/2016

224

นางเจริญขวัญ นำพา

27/3/2016

225

นายธีระเชษฐ์  จันทะมนตรี

27/3/2016

226

นายสายันต์  คำมะณี

28/3/2016

227

นางสาวฐิติวรดา  ศิริคง

29/3/2016

228

นางสาวพักตร์เพียงเพ็ญ  ดิษสละ

29/3/2016

229

นางจริยา  หงส์บิน

30/3/2016

230

ธนกร บุญเจือ

30/3/2016

231

จักรกฤษณ์ บุญช่วย

30/3/2016

232

นางประนอม  บัวทอง

30/3/2016

233

นางอรอุมา คงกลิ่น

30/3/2016

234

พิสมัย.   สีเหลือง

30/3/2016

235

นางสมมาศ นิศานารถ

30/3/2016

236

นางสาวหทัยกาญจน์  พลพันขาง

30/3/2016

237

ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ พงษ์สุระ

30/3/2016

238

นางผกา   วงศ์พนากุล

31/3/2016

239

นางสาวสุดารัตน์  ทุ่งพรวณ

31/3/2016

240

นายระพีพงศ์  ลีพรม

31/3/2016

241

วชิระ สุวรรณวงศ์

31/3/2016สสวท. จะจัดส่งให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ภายในเดือนมิถุนายน 2559