รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสื่อดิจิทัล Learning Object วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วันที่ตอบแบบสอบถาม

1

เด็กหญิงณัฐสุดา  ไกรษรวงษ์

4/2/2016

2

นางธนวรรณ อูตม์อ่าง

4/2/2016

3

สุธนี พร้อมพัฒนภักดี

4/2/2016

4

โชติเวชญ์ วิศิษฎ์วรณัฐ

4/2/2016

5

นางสาวกมลปารย์   แสงแก้ว

4/2/2016

6

พรไพลิน เหล่าสุวรรณ

11/2/2016

7

น.ส.อัจฉรา  ไพรศรี

12/2/2016

8

เด็กหญิงแตงโม ไม่มีนามสกุล

15/2/2016

9

เด็กหญิงวราภรณ์  แสงเนตร

15/2/2016

10

เด็กชายวิศรุต เจนการ

15/2/2016

11

ด.ญ.อลิษา  ย้อยญาติ

15/2/2016

12

ด.ช.วสุพล ปวงคำมา

15/2/2016

13

เด็กหญิงจิราวรรณ  อธิบดี

16/2/2016

14

เด็กชายมงคล  เพียซ้าย

16/2/2016

15

ด.ญ.วัสนนันท์ ปัญญา

16/2/2016

16

ด.ญ. ปฏิมาภรณ์  มะลิวัน

16/2/2016

17

ด.ญ.ปุญญาณินท์ ถิ่นลำปาง

16/2/2016

18

เด็กหญิงจีรนันท์ พิทักษ์

17/2/2016

19

ด.ญ.ณัฎฐณิชา พรหมเกิด

17/2/2016

20

นายคนอง  ศรีสรณ์

18/2/2016

21

เด็กหญิงสุนันทา  อัคฮาด

18/2/2016

22

วิลาวัลย์ ดุจดา

18/2/2016

23

ด.ช.อับดุลเลาะห์  อุตส่าห์ราชการ

18/2/2016

24

ด.ญ.  นุรอัยณี   อุสมันบาฮา

18/2/2016

25

ด.ช.จักรกริช สร้างไมตรี

19/2/2016

26

ชมพูนุท อ้อยลี

19/2/2016

27

ด.ช.กิตติพศ  พลฉิมพลี

19/2/2016

28

ด.ชณัฐกิตติ์  ช้างกลาง

19/2/2016

29

พิชิตชัย ใจมั่น

19/2/2016

30

ด.ช.ปรินทร กองสุข

19/2/2016

31

ด.ช.เเสงอรุณ รัตนบุรี

19/2/2016

32

เด็กหญิง จีรภัทร เสนพิเเสง

19/2/2016

33

ด. ญ.นุชจรี เชื้อนิตย์

19/2/2016

34

เด็กหญิงวนิดา  ชัยคุณ

19/2/2016

35

เด็กชายปัญญา  เฟื่องฟู

19/2/2016

36

ด.ญ.ธีริศรา จงปัตนา

19/2/2016

37

ด.ญ.อมลวรรณ สุขุน

19/2/2016

38

ปริวรรต หะยีโอ๊ะ

19/2/2016

39

ด.ญ. ณัฐนรี ช่อชัยกุล

19/2/2016

40

เด็กหญิงภัชรี  คุณาเลา

21/2/2016

41

ด.ญ.แพรฟ้า สุธีวีระขจร

22/2/2016

42

เด็กหญิงศิรินันท์  สุขจันทร์

22/2/2016

43

เด็กชายจักรกฤษ     ลาดบาศรี

23/2/2016

44

เด็กหญิงเจนจิรา ประทุม

23/2/2016

45

ด.ช.สิทธิพงษ์ มงคล

23/2/2016

46

ว่าที่ร้อยตรีเสรี มุสิกสาร

23/2/2016

47

ด.ญ.จุไรรัตน์   ชื่นใจดี

23/2/2016

48

เด็กชายธนาวุฒิ สาดล

23/2/2016

49

เด็กหญิงนุจรี  ตาเลิศ

24/2/2016

50

ด.ช. ณัฐพันธุ์   เตรียมวงษ์

24/2/2016

51

น.ส.เพ็ญนภา จันทณี

24/2/2016

52

ด.ญ.มณีวรรณ ดารา

24/2/2016

53

ด.ญ.ณพรพรรณ มากเจริญ

24/2/2016

54

ด.ช.ฒาญวิทย์  ทองทิพย์

24/2/2016

55

นายวรพันธ์  โอษฐิเวช

24/2/2016

56

ด.ญ.อาหลิ่ง  ลุงต๊ะ

24/2/2016

57

เด็กหญิงจันทร์จิรา ไชยเสน

24/2/2016

58

เด็กหญิงนุชนาถ  สุขอนันท์

24/2/2016

59

เด็กชายศรายุทธ ปั้นทองคำ

25/2/2016

60

เด็กชายวีระศักดิ์ สมบาน

25/2/2016

61

เด็กหญิงอพันตรี  ดอนเมืองพรม

25/2/2016

62

เด็กหญิงจริยา  นามศรี

25/2/2016

63

ด.ญ.นาตาชา  เซ็มโส

26/2/2016

64

ด.ญ.ภัณฑิรา  ทองแก้ว

26/2/2016

65

ด.ญ.อลิศา  สะหะมาน

26/2/2016

66

เด็กชายธีระพงศ์  สูตรสุวรรณ

26/2/2016

67

ด.ช.ชัชชนน  วงศ์พลาย

26/2/2016

68

ด.ญ.ขรินร์ทิพย์  บัวรัตนกาญจน์

26/2/2016

69

ด.ญ.มัติกา  ทิตย์วัลลี

26/2/2016

70

นางจารุวรรณ  ทองบุรี

26/2/2016

71

เด็กชายอดิศร คำทอง

26/2/2016

72

กัญญารัตน์  มอญคำ

29/2/2016

73

จิรครินทร์  สมสวัสดิ์

29/2/2016

74

ด.ญ.พลอยชมพู อินทจักร

29/2/2016

75

ด.ช.กิติภูมิ  หมูเขื่อน

29/2/2016

76

เด็กหญิงกัญญา  ทองทา

1/3/2016

77

ด.ช.นิรัชชัย   สุดรัมย์

1/3/2016

78

เด็กชาย สรศักดิ์   ผาทอง

1/3/2016

79

เด็กหญิงดวงพร  แก้วอุสา

1/3/2016

80

เด็กชายมงคล   ดาใหญ่

1/3/2016

81

เด็กหญิงพลอยไพริน  พ่อตาแสง

2/3/2016

82

เด็กหญิงสาริน  พิรักษา

2/3/2016

83

ผกามาศ บัวเหมือน

2/3/2016

84

เด็กหญิงปนิดา  อินนาทร

2/3/2016

85

เด็กชายทศพล  เขม้น

3/3/2016

86

เด็กชายดนัย  เนียมขำ

3/3/2016

87

เด็กหญิงอรพิน  พรหมวงศา

3/3/2016

88

ด.ญ.นภา  บุญมา

4/3/2016

89

อรทัย    ศรีโสมา

4/3/2016

90

เด็กหญิงสุนันพา    แก่ชุ่ม

4/3/2016

91

เด็กหญิงศรัญญา   พรมเทศ

5/3/2016

92

เด็กหญิงอริสา  ยอดคำมี

5/3/2016

93

เด็กหญิง สายใย สิงห์มณี

7/3/2016

94

ด.ญ.ณัฐนัน  วังเจริญ

8/3/2016

95

เด็กชายธนกร พันธ์ชมภู

8/3/2016

96

เด็กชายสุรศักดิ์ เสาไธสง

8/3/2016

97

เด็กชายวีรภัทร ทบนอก

8/3/2016

98

เด็กชายนที ใจจุลละ

8/3/2016

99

ด.ญ.กุลธิดา  โปธาพันธ์

8/3/2016

100

เด็กหญิงจันทร์จิรา งอกงาม

8/3/2016

101

เด็กหญิงชณิดา กลืนกระโทก

8/3/2016

102

เด็กหญิงศิโรรัตน์ พุ่มจันทร์

8/3/2016

103

ด.ช. ธนัย  คำวงค์

8/3/2016

104

ด.ญ. ธัญญรัตน์ พรามกระโทก

11/3/2016

105

ด.ญ. เนตรนารี แวดล้อม

11/3/2016

106

ด.ญ. ถาวรีย์ เจิมขุนทด

11/3/2016

107

ด.ช. พีรพล คำเหลือง

11/3/2016

108

ด.ช. ดรรชกร แก้ววิเศษ

11/3/2016

109

เด็กชายวัยลีย์   โต๊ะหราหนี

14/3/2016

110

ด.ช.อิบรอน ติ้งโหยบ

14/3/2016

111

ด.ช.กอฟฟารี เส็นบัตร

14/3/2016

112

ด.ช.คุณากร นพกะ

14/3/2016

113

ด.ช.ฟารุสดีน หมาดเส็น

14/3/2016

114

ด.ญ.พัชริดา เส็นบัตร

14/3/2016

115

นางสาวศศิธร  วงค์ละคร

17/3/2016

116

ด.ช.อนุวิท อินทร์เทศ

17/3/2016

117

เด็กชายเมธา    สายสุยะ

21/3/2016

118

ด.ญ.ญาโณณัทฐ์ ถวัลย์เสรีวัฒนา

21/3/2016

119

ด.ญ.รติ  ทิพากรสุวรรณ

21/3/2016

120

เด็กชายฉัตรชัย  เกตุแก้ว

22/3/2016

121

นางสาวศิริรัตน์  คำสมบัติ

25/3/2016

122

ดญ.ลดาวัลย์  ยั่งยืน

25/3/2016สสวท. จะจัดส่งให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ภายในเดือนมิถุนายน 2559