รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสื่อดิจิทัล Learning Object วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับครู

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วันที่ตอบแบบสอบถาม

1

นางศุภลักษณ์  อรุณโชติ

1/2/2016

2

นลิตา ศรีพิลา

4/2/2016

3

นวัช ปานสุวรรณ

4/2/2016

4

นางสาวกมลลักษณ์  สุวรรณวงศ์

4/2/2016

5

นายนิกร สีกวนชา

4/2/2016

6

นายศิลปกรณ์   จันทไชย

4/2/2016

7

สุชญา โกมลวานิช

4/2/2016

8

นางสาววิไลลักษณ์  พยาราช

4/2/2016

9

นางสมฤดี น้อยอามาตย์

4/2/2016

10

ว่าที่ร้อยตรีบุญนิธิ  คัสกุล

4/2/2016

11

กรชนก จันทร์เจริญศิริ

4/2/2016

12

นายณัฐวุฒิ ดอกพิกุล

4/2/2016

13

นางสาวมณีพร วงษาไชย

4/2/2016

14

นายวิทยา ปันโน

4/2/2016

15

นางยุมนา  ไชยเดช

4/2/2016

16

นายกฤตเมธ  ธีระสุนทรไท

4/2/2016

17

นายเชาวลิต   ทองเหลือง

4/2/2016

18

มานิตย์  แก้วกันธะ

4/2/2016

19

เพ็ญแข ไหมแก้ว

4/2/2016

20

จุฑามาศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

4/2/2016

21

นางศิริขวัญ หนูพุทธิ

4/2/2016

22

นางสาววิลาวัณย์  หอมสินธ์

4/2/2016

23

นางศิวพร  ไกรนรา

4/2/2016

24

ทัศนีย์    กาอิน

4/2/2016

25

นายชาคริตร์ เพิ่มพูล

4/2/2016

26

โชติกา  เรืองแจ่ม

4/2/2016

27

นายศราวุธ ทรัพย์อุดม

4/2/2016

28

จุฑาทิพย์  จงสำราญ

4/2/2016

29

นางสาวมณฑา  ปานทองคำ

4/2/2016

30

พรทิพย์ ไชยสุริยวิรัตน์

5/2/2016

31

อาจารย์สุทธิกรณ์ วรรณสมพร

5/2/2016

32

นางวิภาภรณ์  ธูปแก้ว

5/2/2016

33

ภัทราภรณ์  ดอกบัว

5/2/2016

34

นางสาวอรุณี  สายวงศ์

5/2/2016

35

ทิวากร แก่นษา

5/2/2016

36

นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์

5/2/2016

37

นันทิยา  อุตชี

7/2/2016

38

ขวัญกมล จางวิริยะ

9/2/2016

39

มาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง

14/2/2016

40

นางสุภลักษณ์  จีนช่วย

15/2/2016

41

ภัทฐิกรณ์ พรมเมือง

15/2/2016

42

ภาณินี  วรเนติวุฒิ

15/2/2016

43

นางสุปราณี   กำเหนิดสม

15/2/2016

44

นายจำรูญ   โชติศรี

15/2/2016

45

นางณัฏฐชา  อำพร

15/2/2016

46

ณัฐสุดา ตาสหรี

15/2/2016

47

นายวีรศักดิ์  ศรีสุริย์วงศ์

15/2/2016

48

นางสาวนัฐธิดา  ใจคำ

15/2/2016

49

นายเอ็ม  อยู่สุข

15/2/2016

50

นางสาวขวัญเรือน  เสวกวรรณ์

15/2/2016

51

นางสาวศศิกร    ประสารการ

16/2/2016

52

นางจินต์พิมล งอยไธสง

16/2/2016

53

นายสมศักดิ์  นวลประเสริฐ

16/2/2016

54

นางพัลลภา  ปัตตายะโส

16/2/2016

55

นางสุธิดา   นันทวัฒนานุกูล

16/2/2016

56

นางสาวจรินทร  ชินบุตร

16/2/2016

57

ภิญญา  สังคะนี

16/2/2016

58

นายอรุจิวัฒน์   วิระคำ

16/2/2016

59

นางสาวสุรีย์วรรณ ศรีนันท์

16/2/2016

60

นางสาวจิตติพร  หมีเทพ

16/2/2016

61

นางรุ่งฤดี  ทองคำชุม

16/2/2016

62

นางสาวชนัยกานต์ พรมเกตุ

16/2/2016

63

พรประภา  ไกรนรา

16/2/2016

64

นางเรณู  ปัญญาสงค์

17/2/2016

65

นายพบศาสตร์  มหาทิพย์โศภา

17/2/2016

66

พัชรินทร์ ศรีสุข

17/2/2016

67

นางกรรณิกา สีลาปัง

17/2/2016

68

นางควรคิด   อินทจักร์

17/2/2016

69

นางอำพรรณ  ใบศรี

17/2/2016

70

นายสุริยา ชาปู่

17/2/2016

71

นางวัฒธิดา  สกุลซ้ง

17/2/2016

72

นางโสภา  ศรีสมทรัพย์

17/2/2016

73

นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตั้น

17/2/2016

74

นางวิภาภรณ์  อิ่มใจ

17/2/2016

75

น.ณาตยา  พาบัว

17/2/2016

76

นายธีวิน สุภาพิมพ์

17/2/2016

77

สิริพิมพ์  ต้นไฮ

17/2/2016

78

นางสาวอัมภา  ทารินทร์

17/2/2016

79

นางธัญอินทร์  พรมจำปา

17/2/2016

80

นางสาวกนกเรขา  นาสอน

17/2/2016

81

นายศุภชัย  ลื้อแก้ว

17/2/2016

82

นางกนิษฐา  อุ่นอนันต์

18/2/2016

83

นางเรียม พรรณหาญ

18/2/2016

84

นางสุภาภรณ์   ฉ่ำพึ่ง

18/2/2016

85

จินดา    ยกทอง

18/2/2016

86

นางศิริพร  เที่ยงตรง

18/2/2016

87

นายอักษร  หัดระสา

18/2/2016

88

นายสมพงษ์. ศรีเลิศ

18/2/2016

89

นายนคร  นาคเครือ

18/2/2016

90

นางสาวสุภาวิดา   หงษ์สี่

18/2/2016

91

อภิชพัฒ เพชรพรรณ

18/2/2016

92

อนุพงษ์ อภิวิมลลักษณ์

18/2/2016

93

นายปิยะณัฐ  แดนไธสง

18/2/2016

94

นางสาวศรีไพร   อินทร์อ้าย

18/2/2016

95

น.ส.กนกวรรณ   โสภณมงคลกุล

18/2/2016

96

นายสันติ  ฉิมประเสริฐ

18/2/2016

97

ปัทมาภรณ์  ตุ้ยน้อย

18/2/2016

98

นางสาวอมรรัตน์  มะลิวัลย์

18/2/2016

99

นางลดาวัลย์ จอมสืบ

19/2/2016

100

อัครพล ราโช

19/2/2016

101

นางกัลยา สุประการ

19/2/2016

102

นางอารีย์      พรหมรักษ์

19/2/2016

103

นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยคชบาล

19/2/2016

104

นางสาวประภารัตน์  สุขจันทร์

19/2/2016

105

นางวิไล   หมวดเมือง

19/2/2016

106

นางอัจฉรา    ใจปลื้ม

19/2/2016

107

นางสาวอรณี   ปรีชา

19/2/2016

108

นางสาวเปรมยุดา  รัตนบุรี

19/2/2016

109

นางโรสนี  สนิ

19/2/2016

110

นางสาวจันทน์เพ็ญ น้อยอามาตย์

19/2/2016

111

นางสาวฐิติภัสร์  ธีร์ธนนท์วรา

19/2/2016

112

นายวิทวัส ปู่วรรณธิ

19/2/2016

113

นางอารีวงค์  เดาขุนทด

19/2/2016

114

นางลัดดาวัลย์  หุ่นธานี

19/2/2016

115

นางสาวนฤบล ธรรมพล

19/2/2016

116

นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง

19/2/2016

117

นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข

19/2/2016

118

พัชนี ปานพรม

19/2/2016

119

นางสาวนงเยาว์ กาบขิง

19/2/2016

120

นางสาวอัศฎางค์  สุวรรณไตร

19/2/2016

121

นายขวัญชัย   แก้วลังกา

19/2/2016

122

อรพินท์  พรหมมาลี

20/2/2016

123

นางสาวศรัณยา  จันทรางกูล

20/2/2016

124

นางอารียา  ชันรัตน์

20/2/2016

125

นางศุลีพร  ภาคพรม

21/2/2016

126

นางสุกัลยา  เรืองรักษ์

21/2/2016

127

นางสุดาทิพย์  วังมูล

23/2/2016

128

นางสาวชญาณิศา ปลอดวงศ์

23/2/2016

129

นายธวัชชัย  ทองสมบัติ

23/2/2016

130

นางสาวปทิตตา    จำรัส

23/2/2016

131

สรพงษ์  แสงสุข

23/2/2016

132

พวงลักษณ์  เหรัญญะ

23/2/2016

133

อนงค์ สุขกิตติ

23/2/2016

134

น.ส.จิรัชญา ผาลา

23/2/2016

135

น.ส.ณัฐนันท์  งามนิล 

23/2/2016

136

รุ่งทิวา  แก้วผลึก

23/2/2016

137

นางสุกัญญา  ศรีภักดีสวัสดิ์

23/2/2016

138

นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ

23/2/2016

139

นายณัฐพล แสงทวี

23/2/2016

140

จารุพงศ์ ทารักษ์

23/2/2016

141

นางนัยนา  พรตด้วง

24/2/2016

142

นายชาญยุทธ   อินทรักษา

24/2/2016

143

นางสาวปานรวี สายกฤษณะ

24/2/2016

144

นรินภรณ  อินมา

24/2/2016

145

นางพิสมร  คำลอย

24/2/2016

146

นางสาวหยกฟ้า  สกุลเดช

24/2/2016

147

นายชาญณรงค์  นาคบัวแก้ว

24/2/2016

148

นางสุนิภา  ศรีภาวินทร์

24/2/2016

149

อัจฉรา  มณีรัตน์

24/2/2016

150

นายประจักษ์  หล้าสีดา

24/2/2016

151

นายชุมพล  ลาวงศ์เกิด

24/2/2016

152

นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์

24/2/2016

153

ต่อศักดิ์   ต๋าตา

24/2/2016

154

นางสาวเยาวเรศ  บัวขาว

24/2/2016

155

นางสาวรสรินทร์ สืบหยิ่ว

24/2/2016

156

นางสาวจุฑามาศ พุ่มศิริ

24/2/2016

157

นางสาวมาลัย  อินเทพ

24/2/2016

158

นางปิยภรณ์   ญาติสันเทียะ

24/2/2016

159

สุภาวดี  สุวรรณโรจน์

24/2/2016

160

นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์

24/2/2016

161

นายสันติมา  อรรคดี

24/2/2016

162

จารวี ลัดดากุล

24/2/2016

163

ลดาวัลย์ บุญวงษ์

25/2/2016

164

นายยุทธนา  สอนสาระ

25/2/2016

165

นายไชยวัฒน์  เพ็ญธิสาร

25/2/2016

166

นางสุภารัก  บุญยืน

25/2/2016

167

นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย

25/2/2016

168

นางสาวสวมัย  ปัญญา

25/2/2016

169

นางสาคร  มูลอามาตย์

25/2/2016

170

นางนงเยาว์  ชูทอง

25/2/2016

171

นายประสิทธิ์  ก๋าแก้ว

25/2/2016

172

นางสาวปิยะพร สิทธิโชติ

25/2/2016

173

นายชัยวัฒน์ โกษาแสง

25/2/2016

174

นายวีระพันธ์  จันทะจร

25/2/2016

175

นางกาญจนา ยะใจมั่น

25/2/2016

176

ภัทรา ชาวไร่

25/2/2016

177

สถาพร  ภูทองก้าน

25/2/2016

178

น.ส.อังคณา ปัทมพงศา

25/2/2016

179

นันทกาญจน์   จิตตรง

26/2/2016

180

นางสาวอิสรียา  ทองนำ

26/2/2016

181

นายนิคม  กิจเฉลา

26/2/2016

182

นางสาวกุลฤดี เวชปรีชา

26/2/2016

183

นางสาวสุรินธิมาศ บุญมา

26/2/2016

184

ดร.สุธิินันท์   ภักดีวุฒิ

26/2/2016

185

นางพรนิฟภา  วงษ์รัตนะ

26/2/2016

186

นางสาวณิชนันท์  ตั้งวิทยานุกูล

26/2/2016

187

นายอภิชาติ  พรมสอน

26/2/2016

188

นางสาวสุจารีย์   เกิดสุวรรณ

26/2/2016

189

นายอมรเทพ   ทองสุข

26/2/2016

190

พชรมน นวลดี

27/2/2016

191

นางสาวดัทฤยา อุปนันท์

27/2/2016

192

สุจิตรา นิตยารส

27/2/2016

193

นางสาวนิสาชล   พลกันฑ์

27/2/2016

194

นางทัศนภรณ์  แสงศรีเรือง

28/2/2016

195

นส.ณัฏฐ์ชุดา  ทองมณี

28/2/2016

196

นางยุพิน  เทพา

28/2/2016

197

ชญานิษฐ์    ฤทธิรงค์

29/2/2016

198

นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ

29/2/2016

199

นางสาวเมธิกาญจน์   สิงห์จันทร์

29/2/2016

200

อาจารียา  กาญจนวิวิญ

29/2/2016

201

นายเอกพงศ์  ศรีแสนยงค์

29/2/2016

202

นายทศพล  จันโทวาท

29/2/2016

203

นายวิษณุกร  งามกระบวน

29/2/2016

204

นางสาวตติญา  ชนะเคราะห์

29/2/2016

205

นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะ

29/2/2016

206

นางประหยัด   ทิพย์รัตน์

1/3/2016

207

นางสาวภูษณิศา  ถูกใจ

1/3/2016

208

นางสาวพรพิรุณ เขียวอรุณ

1/3/2016

209

นางสำเริง   ปาระพิมพ์

1/3/2016

210

ปิยะดา พันธุ์สระน้อย

1/3/2016

211

นางรุ่งทิพย์  วงค์ภูมี

1/3/2016

212

นางสาวกาณต์รวี  รักขพันธ์  ณ หนองคาย

1/3/2016

213

พันจ่าเอกจีระศักดิ์  สิงห์มนต์

1/3/2016

214

นางดุษฎี  เจริญสุข

1/3/2016

215

วรัฉรีย์ เกตุขำ

1/3/2016

216

วิทวัตร หลักคำพันธ์

1/3/2016

217

นางสาวยุพาวรรณ  คำทา

1/3/2016

218

ปริศนา อุ่ยอู่ทิพย์

1/3/2016

219

กิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์

1/3/2016

220

นางอนุรักษ์  ประพฤติธรรม

1/3/2016

221

นางรัติยา  ศุขมณี

1/3/2016

222

นางอริสา  ธุระนนท์

1/3/2016

223

นายอนุกิตติ  โตวิเวก

1/3/2016

224

นายบุญส่ง  จันทร

2/3/2016

225

นางสาวพัชราพร   มุงคุณแสน

2/3/2016

226

นางจารุวรรณ    ปินะสุ

2/3/2016

227

กาญจนา จิตถา

2/3/2016

228

นางสุกัญญา  ปัตตาเนย์

2/3/2016

229

นางสาวจารุภา ศุภนิมิตกุล

2/3/2016

230

นางสาววิลัยพร ประไพ

2/3/2016

231

ทศพล เปรี่ยมพิมาย

2/3/2016

232

นางลาวัลย์  ป้องทัพทัย

2/3/2016

233

บุษราคัม  ศิริเมือง

2/3/2016

234

นายเรือนทอง  รามคำ

2/3/2016

235

ศิรประภา  รัตนบุษย์

2/3/2016

236

นายสุรเชษฐ์  โชติมน

3/3/2016

237

นางสาวลิตา   สร้อยแก้ว

3/3/2016

238

เข็มทอง  จำปาทอง

3/3/2016

239

นางสาวเกษมณี  เงินลาง

3/3/2016

240

นายบุญญฤทธิ์ เกษมโศษ

3/3/2016

241

น.ส.ศิรินภา  สิงหะ

4/3/2016

242

นางสาวภัทริน  มณีโชติ

4/3/2016

243

นางสาวจณิชญา  ศิริปุณย์

4/3/2016

244

นางณัฐนันท์  ชูชีวา

5/3/2016

245

นางมัชฒิมา  ซาแสงบง

5/3/2016

246

นางสาวยิ่งวรรณ  มธุรัญญานนท์

6/3/2016

247

นางวราพร   พันธ์แน่น

6/3/2016

248

สิริวัฒน์. หลู่โน

6/3/2016

249

นางจินตนา  ชินพันธ์

7/3/2016

250

นางจิตธนา  พาสิงห์สี

7/3/2016

251

นางสาวเย็นฤดี  นนตระอุดร

7/3/2016

252

นางสาวกิตชญา   เป็งทอง

7/3/2016

253

นางอรพินทร์  โพธิ์หะนาม

7/3/2016

254

นางพจนีย์  ปลื้มมะลัง

7/3/2016

255

ทรงศรี  ติยะบุตร

7/3/2016

256

นางปุญชรัสมิ์ การะเกษ

8/3/2016

257

นายประจวบ   ควันทอง

8/3/2016

258

นางจิราภรณ์   เชียงจันทร์

8/3/2016

259

ภัทนุช ทับทวี

8/3/2016

260

นายกิตติธัช  หอทอง

8/3/2016

261

พีรพัฒน์  สิริบุญญาชัย

8/3/2016

262

นางบุญรักษา ชูศรี

8/3/2016

263

นางสาวพัชราวดี  สุตะโคตร

9/3/2016

264

พรทิพย์   มลณี

9/3/2016

265

วิลัยพร  ชัยเมือง

9/3/2016

266

นางสาวณัฐวลัญช์  แก้วระวัง

9/3/2016

267

ว่าที่ร.ต.หญิงเรืองรัตน์ พยัพเมฆ

9/3/2016

268

นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ

10/3/2016

269

นางสาววิภาพรรณ มักขุนทด

10/3/2016

270

นางนิวรรณ    มูลสาร

10/3/2016

271

นางสาวภาวินี  นาบำรุง

10/3/2016

272

นายชัยวุฒิ มาเมืองกล

10/3/2016

273

ไกรศักดิ์  มีวรรณสุขกุล

10/3/2016

274

นางสาวธิดารัตน์  ขาวดี

10/3/2016

275

รวีพร  ปุ่นอุดม

10/3/2016

276

นางสาวกัสมา สิทธิกุล

10/3/2016

277

น.น.เกษศรินทร์  เทพเสน

10/3/2016

278

พวงทอง  แก่นนาคำ

10/3/2016

279

นางสาวกนกพร  ปรีชาปัญญากุล

11/3/2016

280

นางสาวกาญจนา  พุ่มสลิด

13/3/2016

281

นายกณวรรธน์   พลสิม

14/3/2016

282

นายพงษ์ศักดิ์  ไชยชนะ

14/3/2016

283

นางปราณี  หีบแก้ว

14/3/2016

284

นางสาววิไลพร. ศรีขันธ์ื์

14/3/2016

285

อดุลย์สมาน สุขแก้ว

15/3/2016

286

นางสาวจิตสุภา ฤกษ์อำนวยชัย

15/3/2016

287

น.ส.ภัทรนันท์  รัตนพันธ์

15/3/2016

288

นางสาวปพิชญา   ทาวงศ์มา

16/3/2016

289

สุปราณี   นามบุญลือ

16/3/2016

290

นางตุลา  สุขสัมพันธ์

17/3/2016

291

นายถวิล   เกตุถาวร

17/3/2016

292

นวรัตน์ พิมพาภรณ์

18/3/2016

293

ณกมลชน  ศรีบุตตะ

19/3/2016

294

นางพิชญานิน  คำทวี

19/3/2016

295

นางวรางคณา  ทองขาว

20/3/2016

296

โนริโกะ โอชิ

21/3/2016

297

นางวรรณา   อ่างบุญตา

21/3/2016

298

นายสายัณห์  อ่างบุญตา

21/3/2016

299

นางสาวณัฐชญา   ทานา

21/3/2016

300

นริศรา แกอด

22/3/2016

301

ศิวิไลซ์ ธาราเพ็ชรัตน์

22/3/2016

302

นางหทัยวรรณ  ไชยนาพันธ์

22/3/2016

303

นายประวิทย์   พึ่งสุข

22/3/2016

304

พรรณี อุดมโภชน์

22/3/2016

305

นางเพ็ญนภา    ชนะชัย

23/3/2016

306

แพรวกมล ชาปะวัง

24/3/2016

307

นางสุวรรณา  สันทาลุนัย

24/3/2016

308

นายอำนวย  เทพนียม

25/3/2016

309

ครูจันทร์ดี ดีฝั้น

25/3/2016

310

นพนภา  บุญพิน

25/3/2016

311

นางวรรณภา  เสรีรักษ์

25/3/2016

312

นางรัชดาวัลย์  ไหมทอง

27/3/2016

313

นายธีระพงษ์  ดาสม

28/3/2016

314

รัตน์ธิกานต์  งามแสนเลิศ

28/3/2016

315

นางสาวสุกัญญา สุจริต

30/3/2016

316

นางสุชาดา  ชาวนาดอน

30/3/2016

317

นายอนุชา  คะชาชัย

30/3/2016

318

เนียรนภา อรรถวิลัย

30/3/2016

319

อรอนงค์  สุริภา

30/3/2016

320

นางประภา  ชินโณ

30/3/2016

321

นางดาวรุ่ง  มุกดากิจ

30/3/2016

322

นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์

30/3/2016

323

นายจารุกิตติ์ ชินนะราช

30/3/2016

324

นางสาวจิราภัทร์    ทองขาว

30/3/2016

325

นายเจริญศักดิ์ เพียรเกิด

30/3/2016

326

น.ส.สุพัชรี จันทร์รักษา

30/3/2016

327

นริศรา ปัญเฉลียว

30/3/2016

328

วิชา ฉัตรศิริยิ่งยง

30/3/2016

329

นางศิริพร เมืองดี

30/3/2016

330

นางสุภาวดี   กุมภิโร

30/3/2016

331

นางวิไลรัตน์  ผุโคตร

30/3/2016

332

นางภาวิณี เกษศิริ

31/3/2016

333

สุทธิพันธ์ พันธ์สุทธิ

31/3/2016

334

ธัชนนท์ พุ่มโภคัย

31/3/2016

335

นางสาวสายใจ   พวงสายใจ

31/3/2016

336

นายฐปกร แก้วพรม

31/3/2016

337

นายคมกริช จบศรี

31/3/2016

338

นางรัชฏาวรรณ  มหากาล

31/3/2016


สสวท. จะจัดส่งให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ภายในเดือนมิถุนายน 2559