บทคัดย่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก สสวท.
สสวท. ได้ให้ทุนสนับสนุนบุคคลทั่วไปเพื่อทำการวิจัย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 – 2548 (ปัจจุบัน สสวท. ไม่มีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว)
Showing 54 items
ปี พ.ศ.รายงานการวิจัยเรื่อง
Sort 
 
Sort 
 
ปี พ.ศ.รายงานการวิจัยเรื่อง
2548 การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2548 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับประถมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก 
2547 การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อมเมืองสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2547 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อความสามารถ ในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ช่วงชั้นที่ 3) 
2547 การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการคิดแบบอเนกนัย และการเอาชนะความไม่ยืดหยุ่นของการคิด 
2547 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ 
2547 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ โดยใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลงาน สาหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 
2547 ผลของการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินและหินในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2546 การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยวจากนำ้นมข้าวกล้องหอมมะลิ 
2546 การพัฒนาโปรแกรมคอมบินาทอริกเบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
2546 การศึกษามโนทัศน์เรื่องฟังก์ชัน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
2546 ผลของสารอาหารและสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อการย่อยสลายตะกอนดินที่ปนเปื้อนสารปิโตรเลียมจากโรงงานโอเลฟินส์ 
2546 กิจกรรมการเรียนการสอนเรขาคณิตเรื่องรูปสี่เหลี่ยม รูปทรงและปริมาตรที่เน้นความรู้สึกเชิงปริภูมิ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2546 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบเสม็ดขาวในการควบคุมแมลงศัตรูพืช 
2546 การศึกษาการสกัดและสมบัติทางหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าว 
2546 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรับผิดชอบต่อการเรียน ผ่านห้องเรียนเสมือนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 
2546 การสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 
2546 การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อง “การย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ จากใบพืชตามความนิยมของท้องถิ่น” 
2546 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง แบบรูปและการให้เหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2546 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง แบบรูปและการให้เหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2546 การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชและสัตว์ ในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 
2545 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดฝึกความสามารถ เพื่อเสริมบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องวงจรหลอดฟลูออเรสเซนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2545 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
2545 การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาหมัก 
2545 ความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดตรัง 
2545 การศึกษาความสามารถและการคิดเกี่ยวกับการใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และผลในด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2545 การนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสมในเว็บไซต์เครือข่ายการศึกษา 
2545 ผลการเรียนรู้ในวิชาเคมี โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ 4MAT 
2545 การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง นำสกัดชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี 
2545 การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดีย วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2545 การพัฒนาสำนึกเกี่ยวกับจานวนเรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2545 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ประโยชน์จากแหล่งประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์บริเวณชุมชนวัดประดิษฐาราม กรุงเทพมหานคร 
2545 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนไฮเปอร์เท็กซ์และบทเรียนสื่อประสมในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2545 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยโมเดล FOCCO 
2545 การพัฒนากฎเกณฑ์การให้คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
2545 การพัฒนาสำนึกเกี่ยวกับจำนวนเรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2544 การนำเสนอรูปแบบบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2544 ความหลากหลายและการจัดระบบระดับโมเลกุลของปรงในประเทศไทย 
2544 การใช้กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ามันดิบในถังหมัก 
2544 ผลของการควบคุมบทเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสมาธิสั้นและมีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 
2544 การพัฒนาสูตรแป้งข้าวเจ้าสาเร็จรูปเพื่อผลิตขนมปัง 
2544 อนาคตภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในทศวรรษหน้า 
2544 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเค้าโครงของโครงงานภูมิปัญญาไทย การคิดแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกการทาโครงงานภูมิปัญญาไทยทางวิทยาศาสตร์กับ 
2544 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2544 การสร้างและการหาลักษณะเฉพาะของรอยต่อวิสเกอร์ B(Pb)SCCO 
2544 การศึกษาแบบจำลองสาหรับคานวณความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม 
2544 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง พาราโบลา โดยใช้เครื่องคิดเลขกราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต 
2543 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2543 ลักษณะของตัวเชื่อมโยงที่มีผลต่อการเลือกการเชื่อมโยงในเว็บการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีแบบการคิดต่างกัน 
2543 กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การแก้ปัญหาปลายเปิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2543 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ 
2543 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสอนซ่อมเสริม เรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
2543 การพัฒนาตัวแบบเพื่อสร้างสมรรถภาพการสอนภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางเรขาคณิตสาหรับนักศึกษาครู 
2543 ลักษณะของตัวเชื่อมโยงที่มีผลต่อการเลือกการเชื่อมโยงในเว็บการศึกษาของนักเรียน ระดับประถมศึกษาที่มีแบบการคิดต่างกัน 
Showing 54 items