บทคัดย่อโครงการวิจัยในประเทศ


Showing 5 items
ปีงบประมาณเรื่อง
Sort 
 
Sort 
 
ปีงบประมาณเรื่อง
2557 การติดตามผลการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2556 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 
2556 การศึกษาความต้องการจำเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
2555 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นผู้มีความรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์ 
2554 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: การปรับเทียบการให้ระดับผลการเรียน 
Showing 5 items