สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล

การประยุกต์ใช้สถิติ Manova กับการวิจัยทางการศึกษา

อ่านบทความเพิ่มเติม ที่นี่

ผู้เขียน : จุฑามาส สรุปราษฎร์