บุคลากร

นางนันทวัน สมสุข

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวัดและประเมินผล

📞 : 02-392-4021 ต่อ 2302

นางสาวจุฑามาส สรุปราษฎร์

ตำแหน่ง : ผู้ชำนาญ

📞 : 02-392-4021

ต่อ 2307

นางสาวนันทฉัตร วงษ์ปัญญา

ตำแหน่ง : ผู้ชำนาญ

📞 : 02-392-4021

ต่อ 2304

นางเกตุวดี จังวัฒนกุล

ตำแหน่ง : ผู้ชำนาญ

📞 : 02-392-4021

ต่อ 2307

นางน้ำทิพย์ จรรยาธรรม

ตำแหน่ง : นักวิชาการอาวุโส

📞 : 02-392-4021

ต่อ 2304

นายจตุพล งามแม้น

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

ลาศึกษาต่อ

นางสาวกนกนันทน์ ไสไทย

ตำแหน่ง : นักวิชาการ

📞 : 02-392-4021

ต่อ 2305

นางจันทนา ชื่นรุ่ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปอาวุโส

📞 : 02-392-4021

ต่อ 2306

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)